Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Op alle overeenkomsten met Veerhuus Verhuur zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:
Onder verhuurder wordt verstaan : Veerhuus Verhuur BV.
Onder het gehuurde wordt verstaan : Tomos snorbrommer(s) met alle toebehoren.
Onder de huurder wordt verstaan: Huurder en medehuurders verantwoordelijk voor al het gehuurde.

Artikel 1: Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2: Huurder verklaart dat alle medehuurders uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimum leeftijd hebben van 16 jaar en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of een geldig Nederlands rijbewijs. Huurder laat een kopie van zijn legitimatie bij de verhuurder.

Artikel 3: Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wegenverkeerswet en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en of reinigingskosten ten gevolge van het niet naleven van de in deze voorwaarden gestelde eisen zullen worden verhaald op de huurder met een maximaal bedrag van 150 Euro.

Artikel 4: Voor en tijdens de tocht met de snorbrommer(s)mogen er geen alcohol-houdende dranken, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden worden genuttigd.

Artikel 5: Het is ten strengste verboden om,

1. De snorbrommer(s) zwaarder te belasten dan 150 kg.
2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
3. Met de snorbrommer(s) tegen elkaar te rijden.
4. Te claxonneren (de toeter te gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situaties voordoen.
5. Onvoldoende afstand op de voorganger te bewaren.
6. Het voertuig te modificeren.

Indien blijkt dat een of meerdere punten niet zijn nageleefd, wordt er een boete van maximaal 250 euro in rekening gebracht, afhankelijk van de ernst van het negeerde verbod.

Artikel 6: De snorbrommers zijn WA verzekerd. De huurder en medehuurders zijn volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door huurder en medehuurders. Alle schade aan de snorbrommers of andere eigendommen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder, medehuurders of van derden zullen door verhuurder op huurder worden verhaald. De huurder en medehuurders zullen de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaal kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8: Het huren van de snorbrommer(s) geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook aan schade ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, medehuurders, derden en/of goederen.

Artikel 9: Bij diefstal of vermissing van de snorbrommer(s) is de huurder aansprakelijk. De kosten van vervanging worden door verhuurder op huurder verhaald. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij een vroegtijdige inlevering van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden.

Artikel 12: Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde zonder restitutie in te nemen na vermeend misbruik.

Artikel 13: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14: Bij aflevering van de snorbrommer(s) worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten van de snorbrommer(s) doorgenomen. Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 15: Het is niet toegestaan zich buiten Nederland te bevinden met het gehuurde.

Artikel 16: Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de huur van de snorbrommer(s) is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Artikel 17: Bij reservering moet 50% van de overeenkomst binnen 14 dagen worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst moet voor aanvang activiteit ter plaatse betaald worden. Voor arrangementen dient het volledige bedrag voor aanvang betaald te worden.

Artikel 18: De huurder betaalt (contant bij aankomst) een borg van € 50.00 per snorbrommer aan de verhuurder (maximaal € 250.00 per 10 snorbrommers). De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de betaalde waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door de gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 19: Indien door de huurder verkeerde brandstof wordt getankt dan wordt hiervoor €175,00 euro in rekening gebracht.

Artikel 20: Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier, een tarief van € 2.50 per snorbrommer.
Indien de gehuurde snorbrommer(s) niet op tijd binnen zijn, binnen de maximaal afgesproken termijn is de huurder aan verhuurder voor iedere dag dat de snorbrommer te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200.- per dag

Artikel 21: Annuleringen alleen per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Tot 3 weken voor de huurdatum is annulering kosteloos. Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren dan zijn hier kosten aan verbonden van 10 euro per snorbrommer. Bij annulering, 1 dag voor aanvang, is de huurder de aanbetaling zijnde 50 % verschuldigd, bij annuleringen op de huurdatum zelf betaald de huurder het volledige bedrag. In geval van overmacht is uitstel mogelijk ( max. 3 maanden). De huurder die niet tijdig betaald is een rente verschuldigd van 1% per maand van de overeenkomst.

Artikel 22: De huurder dient de snorbrommer(s) te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Dit om risico op diefstal van de snorbrommer(s) te voorkomen dan wel te beperken.

Artikel 23: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de snorbrommers(s) te allen tijde te zekeren met het bijgeleverde kettingslot aan het achterwiel. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede en juiste bevestiging aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal). De snorbrommer(s) mogen nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.
Dit ook om diefstal van de snorbrommer(s) te voorkomen dan wel te beperken.